VNGA

Giám khảo trẻ Nguyễn Thành Đạt

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Nguyễn Thành Đạt

Chức danh: Giám khảo trẻ Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm: 

Là thành viên tích cực trong các phong trào của Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam VNGA.

Anh tham gia hỗ trợ rất nhiều cuộc thi.

Luôn tìm tòi phát triển kiến thức về cá bảy màu.

Kinh nghiệm nuôi cá: 4 năm