VNGA

Giám khảo chính Hoàng Luân

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Hoàng Luân

Chức danh: Giám khảo trẻ Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm: 

Là thành viên tích cực trong các phong trào của Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam VNGA.

Anh tham gia tổ chức và tài trợ rất nhiều cuộc thi, show off ở Đồng Nai

Anh có trại cá chuyên xuất cá sỉ cho các cửa hàng.

Kinh nghiệm nuôi cá: 7 năm